polski angielski niemiecki
Piątek, 20 października 2017 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Informacja o projekcie
 
Powiat Przysuski z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 10 w Przysusze informuje, że od 01.02.2017r. rozpoczyna realizację projektu nr RPMA.10.01.01-14-3849/15 pod nazwą Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysuszedofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, X Osi priorytetowej Edukacja, Działania: 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania: 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
Umowa o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-3849/15-00 została zawarta z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) dnia 15.12.2016r.
Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 do 30.09.2018r.
Wartość projektu wynosi 564.050,00 PLN z czego wkład własny wynosi 77.750,00 PLN a dofinansowanie wynosi 486.300,00 PLN, w tym: płatność ze środków europejskich w kwocie 451.240,00 PLN i dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 35.060,00 PLN.
Realizatorem projektu jest Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze.
 
Celem głównym projektu jest: podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych, jako podstawy do uczenia się przez całe życie i umiejętności niezbędnych na rynku 360 uczniów (212 kobiet i 148 mężczyzn) w Zespole Szkół Nr 1 w Przysusze do 30.09.18. Projekt skierowany jest do 360 uczniów (212 kobiet i 148 mężczyzn) oraz 41 nauczycieli (35 kobiet i 6 mężczyzn) z Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II, w skład którego wchodzą Liceum Ogólnokształcące i Technikum Informatyczne. W ramach projektu przewidziano realizację 5 zadań:
 1. szkolenie dla 41 nauczycieli w zakresie kompetencji informatycznych i korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnych z wykorzystaniem platformy e-learningowej i TIK;
 2. zajęcia wyrównujące luki w kompetencjach matematycznych i języka angielskiego dla 192 uczniów, w tym:
  1. dla 96 uczniów zajęcia z matematyki w wymiarze 30h (1h/tyg.) dla 8 gr. po 12 uczniów, łącznie 240h;
  2. dla 96 uczniów zajęcia z nauki języka angielskiego w wumiarze 45h (1,5h/tyg.) dla 8 gr. po 12 uczniów, łącznie 360h;
 3. zajęcia rozwijające umiejętności matematyczno - przyrodnicze i posługiwania się językami obcymi dla 168 uczniów (uczniowie mogą brać udział w zajęciach z matematyki i do wyboru z języka obcego lub zajęć przyrodniczych), w tym:
  1. dla 72 uczniów zajęcia z matematyki w wymiarze 30h (1h/tyg.) dla 6 gr. po 12 uczniów, łącznie 180h;
  2. dla 96 uczniów zajęcia z nauki języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski) w wymiarze 45h (1,5h/tyg.) dla 8 gr. po 12 uczniów, łącznie 240h;
  3. dla 96 uczniów zajęcia przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, geografia) w wymiarze 30h (1h/tyg.) dla 8 gr. po 12 uczniów, łącznie 240h
 4. koła zainteresowań dla 72 uczniów z następującej tematyki (uczniowie mogą brać udział w kilku zajęciach w zależności od zainteresowań):
  1. dla 24 uczniów zajęcia z podstaw przedsiębiorczości 30h (1h/tyg.) dla 2 gr. po 12 uczniów, 60h;
  2. dla 24 uczniów koło zainteresowań Polską i Światem Współczesnym 30h (1h/tyg.) dla 2 gr. po 12 uczniów, 60h;
  3. dla 24 uczniów zajęcia dziennikarskie 30h (1h/tyg.) dla 2 gr. po 12 uczniów, 60h
  4. dla 24 uczniów zajęcia artystyczne 30h (1h/tyg.) dla 2 gr. po 12 uczniów, 60h
 5. zajęcia rozwijające zainteresowania cyfrowe dla 48 uczniów z następującej tematyki:
  1. dla 12 uczniów zajęcia z programowania w języku C++ 100h dla 1gr.
  2. dla 12 uczniów zajęcia z grafiki komputerowej i multimedialnej 100h dla 1gr.
  3. dla 12 uczniów zajęcia z robotyki 100h dla 1 gr.
  4. dla 12 uczniów zajęcia Cisco Networking Academy 70h dla 1 gr.
Działania podejmowane w projekcie uwzględniały będą indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów objętych wsparciem. Będą szczególnie wspierały uczniów z grup de faworyzowanych.
 
Projekt zakłada wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze w materiały edukacyjne, sprzęt komputerowy oraz narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych niezbędne w procesie rozwijania kompetencji kluczowych i informatycznych oraz podnoszące atrakcyjność kształcenia ogólnego. W ramach projektu wykorzystywane będą również narzędzia i metody pracy wypracowane w pozytywnie zwalidowanych produktach projektów innowacyjnych. Zakłada wyposażenie Zespołu Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze w pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych, które są niezbędne do rozwijania kompetencji kluczowych i informatycznych uczniów.
 
Efektem projektu będzie:
 • wykształcenie wśród uczniów potrzeby dalszego kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej o wiedzę,
 • zwiększenie zainteresowania nauczycieli wdrożeniem modelu pracy z użyciem nowatorskich metod pracy i technik informacyjno-komunikacyjnych, które pozwolą uatrakcyjnić zajęcia i zachęcić uczniów do pracy.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA