polski angielski niemiecki
Piątek, 20 października 2017 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
Projekt Zmień Swoje Życie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze przystąpiło  do realizacji projektu  systemowego  „ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE” dofinansowanego  ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Początek realizacji projektu: od 01.01.2017r.

Całkowita wartość projektu 582 066,45 w tym:

465 653,16 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego              

116 413,29 zł - wkład własny Powiatu Przysuskiego

Grupę docelową
projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Przysuskiego w tym:
osoby z niepełnosprawnością w wieku 18-60 lat, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważny dokument oraz wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat, mające motywację do rozwoju kompetencji, podnoszenia kwalifikacji i podjęcia pracy.

Cel i założenia projektu

Cel główny: Aktywna integracja 42 osób (25 kobiet i 17 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 28 osób z niepełnosprawnościami (17 kobiet i 11 mężczyzn) zamieszkujących obszar powiatu przysuskiego.

W zależności od zdiagnozowanych potrzeb i indywidualnej ścieżki reintegracji projekt przewiduje bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie aktywizacyjno szkoleniowym obejmującym:
 • diagnozę  indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu,
 • pracę socjalną,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • poradnictwo psychologiczne, prawne i finansowo-organizacyjne,
 • wsparcie rozwojowe i tuto ring,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji,
 • szkolenia pierwszej pomocy,
 • aktywizacja społeczno-zdrowotna (wyjście na basen, aquarobic, nauka tańca, nordic walking, masaże),
 • staże,
 • szkolenie sieciowe metody poszukiwania pracy,
 • wyjazdy aktywizacyjne ze zwiedzaniem przedsiębiorstw ekonomii społecznej.
Przedsięwzięcia realizowane będą na miejscu i w formie wyjazdowej. Szczegółowych informacji udzielamy w PCPR.

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017r. o godz. 12.00 w siedzibie PCPR w Przysusze przy ul. Szkolnej 3.

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA