polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 27 lutego 2017 r. Imieniny: Gagrieli, Liwii, Leonarda
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Przysuskiego

 OBWIESZCZENIE
ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE
z dnia 5 grudnia 2012 r.

Na  podstawie  art.43 ustawy  z  dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
Zarząd Powiatu w Przysusze informuje, że uchwałą Nr XVI/151/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Rada Powiatu w Przysusze przyjęła "Program ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2019 aktualizacja"
 
oraz
"Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu ochrony środowiska dla powiatu przysuskiego" zawierające uzasadnienie i informacje w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę opinie właściwych organów oraz wnioski i uwagi zgłoszone w toku konsultacji społecznych są wyłożone do publicznego wglądu:
 
w formie papierowej :
  •  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przysusze, Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, pok. 43, w godzinach pracy od 800  do 1400,
w formie elektronicznej :
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie po upływie 21 dni licząc od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA