polski angielski niemiecki
Czwartek, 19 października 2017 r. Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra
Ścieżki dydaktyczne

Ścieżki opracowały: Anna Wysmolińska oraz Jolanta Adamczyk - Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze. Ścieżkę Rawicz opracowało Nadleśnictwo Przysucha

 1. Ścieżka "Przysucha - Krakowa Góra"
 2. Ścieżka "Rawicz"

 

"PRZYSUCHA – KRAKOWA GÓRA"


Okolice Przysuchy to teren o szczególnych, choć niestety nie zawsze docenianych, walorach krajobrazowych i botanicznych. Decyduje o nich położenie Przysuchy na granicy dużych jednostek fizyczno-geograficznych. Na północ i wschód od miasta rozciąga się Równina Radomska należąca do południowej części Niziny Mazowieckiej. Od południa i południowego zachodu miasto otaczają wzniesienia Garbu Gielniowskiego, stanowiącego północno-zachodni próg Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Jest to też granica pasa wyżyn i pasa nizin polskich. Położenie takie wpływa na dużą różnorodność poszczególnych elementów przyrodniczych, budowy geologicznej, rzeźby, stosunków wodnych, gleb i roślinności. Zachowaniu wielu walorów przyrodniczych sprzyja znaczna lesistości opisywanego terenu.
W tym ciekawym środowisku od wieków gospodaruje człowiek wykorzystując i przekształcając elementy naturalne oraz wprowadzając elementy antropogeniczne.
Trasa rozpoczyna się w południowej części miasta i biegnie w kierunku południowo-wschodnim przez Młyny, Ruszkowice i Borkowice do Krakowej Góry.
Geograficzno-ekologiczna ścieżka dydaktyczna "Przysucha-Krakowa Góra" poprowadzona została na terenie gmin Przysucha i Borkowice, należących do powiatu przysuskiego. Trasa zaczyna się na torfowiskach za byłą Fabryką Wyrobów Metalowych, ma długość ok. 8 km. Na trasie wyznaczono 9 przystanków:

Przystanek 1

Torfowisko w pradolinie Radomski

Torfowisko położone jest w południowej części miasta, przy trasie Przysucha – Szydłowiec, tuż przy byłej FWM Przysucha. Jest to czwartorzędowe torfowisko niskie, obecnie przekształcone w wyniku zabiegów melioracyjnych, które spowodowały zmiany sukcesyjne.
Zagadnienia do zrealizowania:

 • określenie położenia torfowiska na mapie,
 • rozpoznanie i charakterystyka mchu torfowca,
 • omówienie procesu tworzenia się torfu,
 • wyjaśnienie wpływu stosunków wodnych na utworzenie i przemiany torfowiska,
 • obserwowanie zmian sukcesyjnych spowodowanych melioracją (torfowisko - las),
 • rozpoznawanie stadiów sukcesji i charakterystycznych dla nich roślin (trzcina, olcha czarna, klon jesionolistny, brzoza brodawkowa, wierzba),
 • ocena wpływu człowieka na przekształcanie się biocenozy


Przystanek 2

Kamienna Góra

Kamienna Góra – wzniesienie na wysokości ok. 210 m n.p.m. przekształcone antropogenicznie przez eksploatację piaskowców jurajskich, tzw. piaskowców szydłowieckich. Obecnie dawne wyrobisko stanowi zamknięty zbiornik wodny (jezioro antropogeniczne), a okoliczne hałdy porasta las. Ze wzniesienia widoczna jest panorama pradoliny Radomki i Garbu Gielniowskiego. Całość stanowi malowniczy zakątek, chętnie odwiedzany przez mieszkańców Przysuchy.
Zagadnienia do zrealizowania:

 • określenie położenia i wysokości n.p.m.,
 • rozpoznawanie form ukształtowania terenu i porównanie ich z mapą,
 • rozpoznawanie skał płytszego i głębszego podłoża (glina morenowa i piaskowce jurajskie),
 • pomiar upadu warstw,
 • określanie genezy zbiornika i jego funkcji,
 • obserwowanie i wyróżnianie stref roślinności wodnej (zanurzonej w wodzie, o liściach pływających i przybrzeżnej),
 • rozpoznawanie przykładowych roślin wodnych (grzybień biały, grążel żółty, strzałka wodna, tatarak zwyczajny, pałka wąsko- i szerokolistna, trzcina pospolita, glony),
 • wyszukiwanie widłaków (ochrona gatunkowa),
 • rozpoznawanie i opisywanie procesu eutrofizacji,
 • przewidywanie zagrożeń ekologicznych i proponowanie form ochrony.


Przystanek 3

Dolina Radomki w miejscowości Młyny

Dawne Młyny to miejscowość należąca do dóbr Dembińskich. Nazwa pochodzi od młynów rzecznych, które tam zlokalizowano. Dolina Radomki w tym miejscu w znacznej części jest przekształcona przez istniejący tam do niedawna zbiornik wyrównawczy dla zalewu w Toporni. Poniżej zbiornika dolina rzeki jest naturalna i charakteryzuje ją wyraźna asymetria zboczy. Ciekawe są też meandry Radomki.
Zagadnienia do zrealizowania:

 • rozpoznawanie sukcesji obszaru dawnego zbiornika,
 • opisywanie roślinności trawiastej,
 • ocenianie skutków wypalania traw,
 • wyróżnianie elementów doliny i ich pomiar,
 • rysowanie profili doliny,
 • opisywanie meandrowania rzeki i jego wpływu na przekrój doliny,
 • mierzenie prędkości nurtu.


Przystanek 4

Ruszkowice – głaz narzutowy

Opisywany głaz narzutowy zwieńczony został przez ks. J. Wiśniewskiego krzyżem. Postawiono go w 1928r w 10-cio lecie odzyskania niepodległości, ku czci poległych w obronie ojczyzny. Jest to typowy eratyk skandynawski o średnicy około 1,5 m.
Zagadnienia do realizacji:

 • rozpoznanie skały,
 • określenie genezy głazu,
 • rozpoznawanie porostów na głazie,
 • opisywanie wymagań siedliskowych tych organizmów,
 • wyjaśnienie przebiegu wietrzenia biologicznego,
 • określenie roli porostów jako bioindykatorów,
 • zwrócenie uwagi na aspekt historyczny i patriotyczny.


Przystanek 5

Folwark w Ruszkowicach

Folwark jest pozostałością dworu Dembińskich z Borkowic z początku XX w. Jest to dwór murowany, parterowy, z podcieniem od frontu wspartym na słupach. Otacza go park, w którym zachowały się fragmenty alei grabowej i kasztanowej. Droga z dworu do następnego przystanku biegnie wzdłuż granicy Garbu Gielniowskiego i Równiny Radomskiej.
Zadania do realizacji:

 • wyznaczanie azymutu przemarszu,
 • wyznaczanie jednostek fizyczno-geograficznych,
 • charakteryzowanie upraw na obszarach równinnych i na terenie wzgórz,
 • opisywanie folwarku,
 • rozpoznawanie drzew w parku (grab pospolity i kasztanowiec zwyczajny),
 • proponowanie form ochrony kasztanowców przed szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.


Przystanek 6

Żwirowisko pod Borkowicami

Jest to wyrobisko po żwirach z jezior zastoiskowych, jakie tworzyły się na tym obszarze podczas zlodowacenia środkowopolskiego.
Obecnie jest wstęp wzbroniony
Zagadnienia do realizacji:

 • analiza materiału żwirowego (frakcja, warstwowanie, ślady muszli),
 • określenie genezy żwirów,
 • rozpoznawanie procesów zboczowych na skarpach (spełzywanie, małe osuwiska, erozja wodna),
 • rysowanie elementów osuwiska,
 • omówienie wpływu warunków geologicznych na rozwój gospodarki,
 • obserwowanie gniazd jaskółek brzegówek (zjawisko synantropizacji),
 • rozpoznanie roślin kseromorficznych np. koniczyny piaskowej
 • omówienie wpływu roślinności na utrwalanie zboczy.


Przystanek 7

Dolina Rykówki

Rykówka to mała rzeka spływająca ze wzniesień Krakowej Góry. Znaczna różnica wysokości powoduje, że na stosunkowo krótkim odcinku, ok. 1 km, prześledzić można cechy rzeki wyżynnej płynącej w głębokiej dolinie wciosowej i rzeki nizinnej, ze znacznie szerszą doliną z wyraźnymi terasami. Na opisywanym odcinku rzeki dobrze zachowały się naturalne fragmenty lasów łęgowych i starorzeczy z roślinnością bagienną.
Zagadnienia do realizacji:

 • wykonanie profili poprzecznych doliny rzecznej,
 • porównanie profili doliny wciosowej i doliny z płaskim terasowym dnem,
 • opisywanie starorzecza,
 • porównanie cech rzeki w górnym i środkowym biegu,
 • rozpoznawanie drzew za pomocą klucza,
 • opisywanie składu lasu łęgowego,
 • charakteryzowanie procesu zarastania starorzecza.


Przystanek 8

Pałac Dembińskich w Borkowicach

Pałac należał do rodziny Dembińskich z Borkowic. Budowę rozpoczęto w 1903 r. Otacza go XVIII-wieczny park w stylu angielskim. Istniały w nim groty, aleje oraz kopiec usypany na wzór kopca krakowskiego. W parku występuje wiele gatunków starych drzew, m.in. 300-letni platan, 200-letni modrzew, 200-letni buk pospolity oraz lipowe i grabowe aleje.

Zagadnienia do realizacji:

 • rozpoznawanie drzew parkowych (platan, modrzew, lipa, buk),
 • mierzenie obwodu drzew (pierśnica),
 • mierzenie wysokości drzew chyłomierzem,
 • omówienie roli ochrony pomnikowej,
 • opisywanie sztucznych form terenu w parku angielskim.


Przystanek 9

Krakowa Góra

Jest to charakterystyczne wzniesienie w obrębie Garbu Gielniowskiego o wysokości ok. 250 m n.p.m. Od strony północno-wschodniej roztacza się z niego szeroka panorama na Dolinę Rykówki i Dolinę Radomki, a od strony południowej na pozostałe wzniesienia Garbu Gielniowskiego. Większość z nich porośnięta jest tzw. Lasami Przysuskimi, o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Najczęściej są to lasy mieszane, należące do północnej dzielnicy lasów świętokrzyskich, ze stanowiskami modrzewia polskiego.
Zagadnienia do realizacji:

 • analiza map fizyczno-geograficznych i wyróżnianie poszczególnych elementów panoramy,
 • wymienianie elementów rzeźby nizinnej i wyżynnej,
 • odszukanie źródeł Rykówki,
 • rozpoznawanie drzew iglastych (sosna, świerk, jałowiec, jodła, modrzew polski),
 • ustalanie składu lasu mieszanego,
 • porównanie lasu łęgowego i mieszanego,
 • gry i zabawy integracyjne przy ognisku.

 

„RAWICZ”

 

Ścieżka dydaktyczna - Rawicz

Plan ścieżki przygotowało Nadleśnictwo Przysucha. Stanowi ona podstawowy element edukacji ekologicznej. Jest usytuowana w kompleksie leśnym „Janów”. Dzięki takiej wycieczce poznamy specyfikę lasu i zachodzące w nim procesy i zjawiska. Na każdym przystanku znajduje się tablica zawierająca istotne wiadomości na określony temat. Do wyboru mamy dwa warianty wycieczki. Wariant krótszy to około 2-3 godziny, natomiast dłuższy to 4-5 godzin. Długość całej ścieżki wynosi około 7,5 km.

Wariant I

Przystanek 1

Piętrowa budowa lasu

Niedostępne i trudne, podmokłe tereny przyczyniły się do zachowania naturalnego charakteru niektórych fragmentów lasu.
Zagadnienia:

 • elementy budowy warstwowej,
 • rozpoznawanie gatunków roślin w poszczególnych warstwach lasu,
 • rola poszczególnych warstw w ekosystemie leśnym,

Przystanek 2

Rozpoznawanie drzew, krzewów i roślin zielnych
Zagadnienia:

 • sylwetki podstawowych gatunków drzew,
 • cechy charakterystyczne każdego gatunku,

Przystanek 3

Rozpoznawanie krzewów i roślin zielnych
Zagadnienia:

 • wykorzystanie zdobytej wiedzy do rozpoznawania spotkanych roślin,
 • określenie gatunków drzew i innych spotkanych roślin,

Przystanek 4

Drzewo dziuplaste
Las jest siedliskiem wielu gatunków ptaków. Niektóre z nich gniazdują w naturalnych dziuplach starych drzew powstających wskutek naturalnych uszkodzeń lub dzięcioła. Wykucie dziupli zajmuje mu około 2 tygodni. Ptaki gnieżdżące się w dziuplach nazywane są "dziuplakami".
Zagadnienia:

 • rozpoznanie drzewa dziuplastego,
 • obserwacja i rozpoznawanie ptaków,

Przystanek 5

Mrowisko
Mrowisko jest społecznością składającą się z setek tysięcy osobników zróżnicowanych pod względem budowy ciała i pełnionych funkcji. Zagadnienia:

 • rozpoznawanie poszczególnych kast mrówczych,
 • rola mrówek w lesie,
 • budowa mrowiska,

Przystanek 6

Dawne pożarzysko
Pożar – największy wróg lasu.
Zagadnienia:

 • ochrona lasu przed pożarem,
 • skutki pożarów,


Przystanek 7

Pułapki na szkodliwe owady
Zagadnienia:

 • profilaktyka i prognozowanie zagrożeń,
 • pułapki feromonowe,
 • pułapki klasyczne,

Przystanek 8

Szkodliwe owady leśne
Zagadnienia:

 • szkodniki pierwotne,
 • szkodniki wtórne,

Przystanek 9

Grzyby naszych lasów
Zagadnienia:

 • funkcje grzybów w ekosystemie,
 • mikoryza,
 • rozpoznawanie grzybów,

Przystanek 10

Formy ochrony przyrody
Zagadnienia:

 • definicje form ochrony przyrody,

Przystanek 11

Łąka pod lupą
Zagadnienia:

 • użytek ekologiczny,
 • fauna i flora łąki,

Przystanek 12

Las na gruncie porolnym
Zagadnienia:

 • co było przed lasem?,
 • historia wsi Gródek,
 • erozja,
 • zalesianie,

Przystanek 13

Sukcesja naturalna
Zagadnienia:

 • sukcesja roślinności,

Przystanek 14

Obumarłe drzewo jako środowisko życia
Zagadnienia:

 • dlaczego drzewo obumiera?,
 • kto mieszka w starym drzewie?,

Wariant II

Przystanek 15

Gródek Leśny
Zagadnienia:

 • Grodzka Góra,
 • kamienne idole,

Przystanek 16

Jak leśnicy chronią las
Zagadnienia:

 • co robią leśnicy?,

Przystanek 17

Śródleśne bagienko
Zagadnienia:

 • naturalne zbiorniki wodne,
 • mieszkańcy bagienka,
 • rośliny terenów podmokłych,

Przystanek 18

Gajówka "Rawicz"
Zagadnienia:

 • historia gajówki,
 • pomnik ku czci poległym,

Przystanek 19

Poletko łowieckie
Zagadnienia:

 • uprawa roślin,
 • poletka zgryzowe,
 • leśne stołówki,

Przystanek 20

Dokarmianie zwierzyny
Zagadnienia:

 • koła łowieckie,
 • miejsca dokarmiania,
 • rodzaje karmy,

Przystanek 21 i 22

Pomnik przyrody – sosna i dąb
Zagadnienia:

 • pinus sylvestris,
 • Quercus rober,
 • pomnik przyrody,
 • długowieczność drzewa,

Przystanek 23

Dawne szyby górnicze
Zagadnienia:

 • historia przemysłu metalurgicznego w rejonie Przysuchy,
 • rude doły,

Przystanek 24

Las bukowy
Zagadnienia:

 • fagus silvatica,
 • zmiany runa leśnego,

Przystanek 25

Co robią leśnicy?
Zagadnienia:

 • gospodarka leśna,

Przystanek 26

Zwierzęta leśne
Zagadnienia:

 • gatunki zwierząt leśnych,
 • rozpoznawanie zwierząt,

Przystanek 27

Ptaki naszych lasów
Zagadnienia:

 • kto tu mieszka?,
 • rozpoznawanie gatunków ptaków,

Przystanek 28

Droga w wąwozie
Zagadnienia:

 • człowiek czy siły przyrody,
 • erozja powierzchni ziemi,

Przystanek 29

Podział terytorialny
Zagadnienia:

 • podział lasu,
 • budowa lasu,
 • porządek w lesie,

Przystanek 30

Gwara łowiecka
Zagadnienia:

 • historia myślistwa,
 • gwara i ceremonie łowieckie,

Przystanek 31

Jaki to ptak?
Zagadnienia:

 • wykorzystanie zdobytej wiedzy,

Przystanek 32

Skałki
Zagadnienia:

 • co to za miejsce?,

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA