polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 listopada 2017 r. Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
W związku ze stwierdzeniem błędnych informacji zawartych w treści ogłoszenia zamieszczonego 31.10.2017r. na stronie bip.przysucha.pl i www.przysucha.pl wprowadza się w nim następujące zmiany:
1. Pkt V. ogłoszenia:

Dotychczasowe brzmienie przed zmianą:
V. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
· ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zmianami),
· ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami).

Obowiązujące brzmienie po zmianie:
V. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zmianami),
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami).

2. Pkt. VI ogłoszenia:

Ppkt1

Dotychczasowe brzmienie przed zmianą
1. Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2017 r.

Obowiązujące brzmienie po zmianie:
1. Termin składania ofert upływa w dniu 5 grudnia 2017 r.

Ppkt4
Dotychczasowe brzmienie przed zmianą
4.Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Obowiązujące brzmienie po zmianie:
4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 
3. Pkt. VIIII ogłoszenia:

Dotychczasowe brzmienie przed zmianą
VIII. Warunki realizacji zadania:
Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Przysusze, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu przysuskiego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

Obowiązujące brzmienie po zmianie:
I. Warunki realizacji zadania:
1. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Przysusze, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
2. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
a) prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu przysuskiego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
b) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
c) złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.

4. Załączniki do ogłoszenia:

Dotychczasowy załącznik:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25)

Obowiązujący załącznik:
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań – załączniki nr1, nr3 i nr5 do Rozporządzenia
1. wzór oferty
(wzór oferty realizacji zadania publicznego oraz oferty wspólnej realizacji zadania publicznego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia)
2. wzór umowy
(ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego oraz umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia)
3. wzór sprawozdania.
(wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia)
13-11-2017
Szukaj w artykułach
Listopad 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA