polski angielski niemiecki
Poniedziałek, 20 listopada 2017 r. Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Ogłoszenie dot. otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

OGŁOSZENIE ZMIENIONE - zmiany dostępne pod adresem www.przysucha.pl/index.php/news/view/951


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 ze zmianami) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1225) Zarząd Powiatu w Przysusze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

I.     Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Przysuskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

II.    Rodzaj zadania:

Powierzenie prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

III.   Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
 2. przedstawi zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,
 3. daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności przez złożenie pisemnego zobowiązania:
  1. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
  2. zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów.

O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

IV.  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:

Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 60.725,00 zł brutto – słownie: sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych.

V.    Zasady przyznawania dotacji:

Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1118 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami).

VI. Terminy i sposób składania ofert:

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2017 r.
 2. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Przysusze, Aleja Jana Pawła II 10, 26-400 Przysucha, pokój Nr 32, w godzinach od 7,30 do 15,30, lub przesyłką listową. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Starostwa.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych, opisanych kopertach.  Na kopercie należy wpisać nazwę zadania oraz organizacji składającej ofertę.
 4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
  z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
  1. aktualny odpis z rejestru (KRS) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
  2. w przypadku gdy organizacja nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym – statut, sprawozdania za rok ubiegły: merytoryczne z prowadzonej działalności
   i finansowe,
  3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru
   – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,
  4. zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej,
  5. pisemne zobowiązania:
   • zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
   • zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,
  6. dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych,
  Kopie wymaganych załączników powinny być potwierdzone przez oferenta za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.
 6. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 7. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania
  i rozliczania się z przyznanej dotacji.
 8. Nie będą rozpatrywane z powodów formalnych oferty:
  • złożone przez podmioty nieuprawnione,
  • złożone na innym druku niż określony w niniejszym ogłoszeniu,
  • złożone po terminie,
  • niekompletne,
  • dotyczące zadania nieujętego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
 9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

VII.   Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty:

 1. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu w Przysusze po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej, dokonując wyboru oferty najlepiej służącej realizacji zadania.
  Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości:
  1. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Przysusze (www.przysucha.pl),
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Przysuskiego bip.przysucha.pl  w zakładce „Ogłoszenia”,
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przysusze, Aleja Jana Pawła II 10.
 2. Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa uchwała Zarządu Powiatu w Przysusze.
 3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od daty terminu składania ofert.
 4. Wybór oferty stanowiącej formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  1. jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0-30 pkt,
  2. ocena wkładu rzeczowego, osobowego oraz kwalifikacji osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane – 0-30 pkt,
  3. dotychczasowe doświadczenie organizacji- 0-40 pkt.

VIII. Warunki realizacji zadania:

 1. Podstawą do podpisania umowy z wyłonioną w konkursie organizacją będzie uchwała Zarządu Powiatu w Przysusze, zatwierdzająca opinię komisji konkursowej.
 2. Umowa o powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest m.in. do:
  1. prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu przysuskiego przez 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie,
  2. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na zasadach określonych w art. 5 ust. 2, art. 7 oraz art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej,
  3. złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
31-10-2017
Szukaj w artykułach
Listopad 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA