polski angielski niemiecki
Piątek, 20 października 2017 r. Imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa
OGŁOSZENIE „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego.”


OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA W PROJEKCIE „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego.” 
POWIAT PRZYSUSKI ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku w ramach Działania 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu – typ projektów Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi.
Konkurs na wybór partnera jest prowadzony w oparciu o postanowienia art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 217). Wszelkie informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPMA.05.01.00-IP.01-14-050/17 zamieszczone są na stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu.
 
Zgodnie z pkt. 7.1 regulaminu Konkursu Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:
−     JST, ich związki i stowarzyszenia;
−     jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
−     podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd;
 
Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn.: „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego.” Projekt obejmować będzie zakup i instalację urządzeń wykorzystujące punkty alarmowe z syrenami elektronicznymi zgodnie z rekomendacją Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dla Podsystemu Powiatu Przysuskiego.
Proponowany zakres zadań przewidziany dla Partnera:
−     Partycypacja finansowa w realizacji inwestycji.
−     Prowadzenie działań promocyjnych i upowszechniających wiedze na temat Projektu
−     Współpraca z POWIATEM PRZYSUSKIM przy realizacji projektu,
−     Udział w planowaniu i przygotowywaniu i przeprowadzeniu konferencji podsumowującej projekt,
−     Upowszechnianie materiałów informacyjno - edukacyjnych ,
−     Rozliczanie projektu po stronie Partnerów (sporządzanie kompletnej dokumentacji finansowej potwierdzającej poniesienie wydatków).

Przy wyborze Partnera/ Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
−     Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
−     Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne).
−     Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w partnerstwie z instytucją publiczną.
−     Proponowany zakres merytoryczny przewidzianych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
−     Posiadany potencjał kadrowo - organizacyjny niezbędny do realizacji projektu oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.
 
Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 21.04.2017r. do 12.05.2017 roku.
 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór na Partnera w projekcie „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego” osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Starostwo Powiatowe w Przysusze Al. Jana Pawła II 10; 26-400 Przysucha.
 
Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres:
Starostwo Powiatowe w Przysusze Al. Jana Pawła II 10; 26-400 Przysucha.


Załączniki na dole strony pod linkiemwww.ziemiaprzysuska.pl/index.php/powiat-przysuski/item/787-ogloszenie-budowa-systemu-ostrzegania-i-alarmowania-ludnosci-o-zagrozeniach-dla-powiatu-przysuskiego

21-04-2017
Galeria
Szukaj w artykułach
Październik 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Valid XHTML 1.1 Walidacja WCAG2-AA Walidacja WCAG2-AA